Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để mua sắm ô tô

Theo Bộ Tài chính, việc mua sắm xe ô tô đối với công trình dùng nguồn hỗ trợ tăng trưởng chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương nghiệp, viện trợ không hoàn lại khi mà chờ Chính phủ ban hành các Nghị định quy định căn cứ, định mức dùng xe ô tô: Không dùng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương nghiệp để mua sắm xe ô tô; Đối với công trình viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp Hiệp định đã được hợp đồng hoặc văn kiện công trình đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe ô tô chuyên dụng cho hoạt động của công trình thực hành theo quy định của Hiệp định đã được hợp đồng hoặc văn kiện công trình đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của công trình dùng vốn vay nước ngoài thực hành theo quy định.

Đối với mua sắm xe ô tô chuyên dụng cho công việc của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài: Bộ Ngoại giao, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc khuôn khổ chủa quản thực hành rà soát, sắp đặt số xe ô tô hiện có theo quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định căn cứ, định mức và chế độ chủa quản, dùng của cải công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp còn thiếu xe so với căn cứ, định mức, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng quần chúng cấp tỉnh quy định mua xe ô tô trong khuôn khổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép dùng theo quy định của luật pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *