Chuyên mục: Kinh Doanh

Thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện bộ máy các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Tại hội nghị, các đại biểu luận bàn về mô phỏng tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị, xã hội, cơ quan tư pháp, nhóm vũ trang tại ba tổ chức hành chính